πŸ“ƒLayer2DAO Smart Contracts

L2DAO Token Contract Addresses

​0x2CaB3abfC1670D1a452dF502e216a66883cDf079 (Arbitrum) ​0xd52f94DF742a6F4B4C8b033369fE13A41782Bf44 (Optimism)​ 0x2032B3996757A7F5782aa54fcC2C7EbC36697840 (zkSync Era)

Treasury Addresses

xL2DAO Contract Addresses (Arbitrum)

xL2DAO: 0xA7AF63b5154eB5d6Fb50a6d70d5C229e5f030AB2 (Arbitrum) Revenue Sharing Fee Distributor: 0xC15DDD98341346A2d2C9bf0187f56666247dF4C6 (Arbitrum)

Core Team Tokenlock Contract (Arbitrum)

​0x90dfEfDc18FC0Ecd356b69b3fC21Ffef5896FA8D (Arbitrum)

L2StateOfMind NFT (Optimism)

​0x66Deb6cC4d65dc9CB02875DC5E8751d71Fa5D50E (Optimism)

.L2 Domain NFT Contract (Optimism)

​0x9A7657d1593032C75d70950707870c3cC7ca45DC (Optimism)

Last updated